348-212111 SLA/SLA
13.08.2018

 

PERSONDATAPOLITIK

Ved brug af Aismo ApS` hjemmeside og nyhedstjenester

 

1. Indledning

I det følgende kan du læse Aismos politik for behandling af de personoplysninger, du afgiver, når du færdes på Aismos hjemmeside eller tilmelder dig vores nyhedstjenester (elektronisk post) eller indgår abonne- mentsaftale med Aismo.

Når du færdes på Aismos hjemmeside, tilmelder dig Aismos nyhedstjenester eller indgår abonnementsaf- tale med Aismo, er vilkårene i denne persondatapolitik gældende. Når du færdes på hjemmesiden er Ais- mos cookiepolitik desuden gældende. Hvis ikke du kan acceptere nedenstående vilkår, bedes du undlade at benytte Aismos hjemmeside og nyhedstjenester.

Aismo ApS` værner om dine personoplysninger, og vi er opmærksomme på behovet for hensigtsmæssig beskyttelse og forsvarlig behandling af de personoplysninger, vi modtager fra dig.

Aismo ApS betragtes som dataansvarlig i henhold til den gældende persondatalovgivning. Nedenfor finder du alle nødvendige kontaktoplysninger:

2. Aismo ApS` indsamling af dine personoplysninger

Aismo ApS` behandling af dine personoplysninger lever op de til enhver tid gældende krav, herunder sik- kerhedskrav, der følger af persondatalovgivningen samt de dertil hørende bekendtgørelser. Aismo ApS gennemgår jævnligt de registrerede personoplysninger og sletter de oplysninger, der ikke længere er rele- vante at behandle. Det samme gælder personoplysninger, som en bruger ønsker slettet, og som Aismo ApS ikke længere har noget grundlag for at behandle.

Når du benytter dig af vores hjemmeside eller tilmelder dig vores nyhedstjenester forudsætter det, at du afgiver visse personoplysninger. Dette er nødvendigt af hensyn til at kunne bruge hjemmesidens fulde funktionalitet og at kunne sende dig de relevante nyhedsbrev mv. Aismo ApS indsamler og registrerer der- for de personoplysninger, du afgiver på Aismo ApS` hjemmeside i forbindelse med din brug af hjemmesi- den samt tilmelding til vores nyhedstjenester.

Aismo ApS
CVR. nr. 39 69 63 63
Søndergade 3
9000 Aalborg

3. Hvilke oplysninger indsamles?

Når du besøger vores hjemmeside, indsamles følgende oplysninger om dig:

  1. Hvilke sider du har kigget på og hvornår – dit ”elektroniske spor”,
  2. hvilken browser du bruger
  3. hvilken ip-adresse du har, samt
  4. eventuelt hvilket brugernavn du har.

Ovennævnte oplysninger indhentes ved hjælp af cookies, og der henvises derfor til den gældende cookie- politik, som indeholder en nærmere beskrivelse af vilkårene for indhentelse, opbevaring, videregivelse og sletning af ovennævnte oplysninger. Du kan altid kan finde cookiepolitikken frit tilgængeligt på Aismo ApS` hjemmeside, og du bliver endvidere bedt om at acceptere vores cookiepolitik, når du besøger vores hjem- meside.

Kontaktoplysninger:

  • Fulde navn
  • E-mailadresse
  • Adresse
  • Telefonnummer
4. Formålet med indsamlingen og opbevaringsperiode.

Aismo ApS indsamler dine kontaktoplysninger i forbindelse med tilmelding til vores nyhedstjenester for at kunne gennemføre din tilmelding og levere relevante nyhedsbreve og markedsføring til dig, samt for at kunne oprette abonnementsaftalen med dig.

Personoplysningerne behandles med henblik på at fremsende elektronisk post til dig, herunder nyheds- breve og anden relevant markedsføring vedrørende Aismo ApS’ produkter samt for at kunne opfylde abon- nementsaftalen.

Aismo ApS opbevarer kun dine personoplysninger, så længe dette er nødvendigt til opfyldelse af de oven- nævnte formål. Det vil sige, at vi opbevarer ovennævnte personoplysninger, så længe du fortsat er tilmeldt Aismos nyhedstjenester og/eller har en abonnementsaftale. Hvis du framelder dig denne/disse tjeneste(r) igen og ikke har en abonnementsaftale, sletter Aismo ApS dine personoplysninger inden for 30 dage.

5. Videregivelse af dine personoplysninger

Dine personoplysninger videregives ikke til tredjemand, medmindre dette er krævet i henhold til gældende lovgivning eller fastslået ved dom.

I forhold til sletning og videregivelse af de personoplysninger, du afgiver i forbindelse med din færden på hjemmesiden, henvises der til cookiepolitikken.

6. Brug af databehandlere

Ovennævnte personoplysningerne overlades til de databehandlere, som er tilknyttet Aismo. Databehand- lerne behandler alene personoplysningerne efter instruks fra Aismo ApS og således også kun til de speci- fikke formål, der er oplyst i denne politik. Databehandlerne er desuden underlagt samme forpligtigelse til beskyttelse af personoplysningerne som Aismo ApS selv.

7. Sikkerhed omkring dine personoplysninger

Aismo ApS behandler alle personoplysninger fortroligt, og vi har foretaget en række tekniske og organisa- toriske sikkerhedsforanstaltninger med det formål at beskytte personoplysninger mod hændelig eller ulov- lig tilintetgørelse, fortabelse eller forringelse, samt mod at de kommer til uvedkommendes kendskab, mis- bruges eller i øvrigt behandles i strid med persondatalovgivningen.

Der tages back-up dagligt af alle vores elektroniske data, og vi har beskyttet os ved at have installeret blandt andet antivirussoftware og firewalls.

8. Ret til indsigt i dine personoplysninger, mulighed for sletning og klageadgang

I forhold til det/de samtykke(r) du har givet Aismo ApS i forbindelse med din tilmelding til nyhedstjenesten, kan du altid tilbagekalde dette/disse pr. mail eller ved afmeldingslinket i nyhedsbrevene.

Ovennævnte personoplysningerne overlades til de databehandlere, som er tilknyttet Aismo. Databehand- lerne behandler alene personoplysningerne efter instruks fra Aismo ApS og således også kun til de speci- fikke formål, der er oplyst i denne politik. Databehandlerne er desuden underlagt samme forpligtigelse til beskyttelse af personoplysningerne som Aismo ApS selv.

Du har ret til at få oplyst, hvilke personoplysninger Aismo ApS behandler om dig, og hvad grundlaget er herfor, ligesom du har ret til at få udleveret dine personoplysninger på et læsbart medie. Du har desuden ret til at få rettet ukorrekte eller vildledende personoplysninger, som er registreret om dig hos os. Du har endvidere ret til at gøre indsigelse mod behandlingen af dine personoplysninger. Du kan rette henvendelse til Aismo ApS ved at skrive til denne e-mailadresse: info@aismo.dk. Derudover har du også mulighed for at

klage til Datatilsynet over behandlingen af dine personoplysninger.

Hvis du har spørgsmål i forhold til vores behandling af dine personoplysninger, er du også meget velkommen til at kontakte Aismo ApS på ovennævnte mailadresse.